Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja 2022/2023 - wymagane dokumenty kandydatów

Dokumenty obowiązujące kandydatów przyjętych do klasy zerowej i pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni.

 
Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych (19 lipca 2023 r.) w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w naszej szkole
należy dostarczyć w dniach od 20.07 do 26.07.2023 następujące dokumenty:

 

 - wydrukowany dwustronnie, wypełniony i podpisany >>kwestionarusz osobowy kandydata<< 

kwestionariusz

- oryginał świadectwa,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów,

- odpis aktu urodzenia (kserokopia),

- trzy fotografie (zdjęcia legitymacyjne)- podpisane imieniem i nazwiskiem,

- kartę zdrowia.

Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą pisma "Potwierdzenie dla kandydata", na którym poświadczymy złożenie wyżej wymienionych dokumentów.

Przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów !

Rekrutacja - klasa 1 W po klasie wstepnej

UWAGA !!!!!!

Uprzejmie informujemy, że do klasy 1W nie jest prowadzony nabór dla uczniów po szkole podstawowej.
Klasa ta jest utworzona, jednakże przewidziana jest dla uczniów, którzy kontynuują naukę po klasie wstępnej 0W.
Prosimy nie zaznaczać tego profilu na platformie Vulcan!.
 
Klasą dwujęzyczną z językiem francuskim do której można aplikować bezpośrednio po szkole podstawowej jest klasa 1AWDw Dwujęzyczna po szkole podstawowej.

Zapraszamy!

Rekrutacja 2023/2024 - regulamin

oferta

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

rek.png
        << Regulamin >>

 

Nasza szkoła:
2lo s
piktogramy_500.jpg

 

Klasa Wstępna z Językiem Francuskim (przygotowująca do nauki w klasie dwujęzycznej) - 0W 

 

Wysoka jakość kształcenia w tej klasie jest potwierdzona Certyfikatem Label France Education. Patronat Ambasady Francji. Klasa dla uczniów, którzy jeszcze nie znają francuskiego lub znają go w niewielkim stopniu, a chcieliby kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej. Nauczanie języka francuskiego odbywa się od podstaw, w wymiarze 18 godzin w tygodniu. Po roku nauki języka francuskiego uczniowie automatycznie kontynuują naukę w 4-letnim oddziale dwujęzycznym. Pod koniec klasy wstępnej uczniowie wybierają przynajmniej 2 przedmioty, które będą realizować w kolejnych latach w zakresie dwujęzycznym oraz rozszerzonym. Wymiany młodzieży ze szkołą francuską, współpraca z Ambasadą Francji, Instytutem Francuskim w Polsce, Alliance Française i udział w wielu projektach. Uczniowie mają również możliwość przygotowania się i przystąpienia do egzaminu z języka francuskiego DELF (poziomy A1 do B2).

 

Klasa dwujęzyczna z językiem francuskim po klasie wstępnej - 1W

Kontynuacja nauki w klasie pierwszej po klasie „Wstępnej”

Oferuje uczniom sześć godzin nauki języka francuskiego tygodniowo z podziałem na grupy oraz zajęcia z chemii, historii i geografii prowadzone częściowo w języku francuskim.

W klasie czwartej istnieje możliwość zdawania matury dwujęzycznej, która umożliwia studiowanie we Francji lub w innych krajach francuskojęzycznych bez konieczności zdawania egzaminu językowego. Uczniowie klasy dwujęzycznej mają także możliwość przystąpienia do egzaminu DELF na poziomie B1 pod koniec 2 klasy i na poziomie B2 pod koniec 4 klasy liceum.

Ponadto uczniowie 4 klas dwujęzycznej mogą wyjechać na roczną naukę do Lycée Léonard de Vinci w Montaigu (Francja) i przystąpić tam do francuskiej matury.

Co roku, uczniowie klas dwujęzycznych biorą udział w Olimpiadzie z Języka Francuskiego, w festiwalach teatrów francuskojęzycznych w całej Europie, w konkursach recytatorskich oraz innych konkursach artystycznych organizowanych pod patronatem Ambasady Francji w Polsce.

W listopadzie uczniowie klas dwujęzycznych składają wiązanki kwiatów na Wojskowym Cmentarzu Francuskim w Gdański z okazji święta 11 listopada.

Sekcja dwujęzyczna II LO współpracuje z:

  • Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim w Polsce
  • Haute Ecole Louvain en Hainaut w Belgii
  • Instytutem Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego
  • Liceum Léonard de Vinci w Montaigu we Francji

II Liceum Ogólnokształcące jest także Szkołą Partnerską ośrodka Alliance française w Gdańsku.

Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Alliance française oferujemy możliwość zdawania na terenie szkoły dla wszystkich naszych uczniów francuskich egzaminów językowych DELF na poziomach A1, A2, B1 i B2.

Nauczyciele języka francuskiego i przedmiotów wykładanych dwujęzycznie odbywają cykliczne staże we Francji i w Belgii. W ramach programu Erasmus + prowadzą także zajęcia warsztatowe dla studentów belgijskich uczelni kształcących się na przyszłych nauczycieli języka francuskiego jako obcego. 

 

1AW

część klasy dwujęzyczna z językiem francuskim po teście kompetencji językowych  ( 16 osób)

Przedmioty do punktacji rekrutacyjnej: język polski, matematyka, geografia ; obowiązuje test kompetencji językowych.

Oferuje uczniom sześć godzin nauki języka francuskiego tygodniowo z podziałem na grupy oraz zajęcia z chemii, historii i geografii prowadzone częściowo w języku francuskim.

W klasie czwartej istnieje możliwość zdawania matury dwujęzycznej, która umożliwia studiowanie we Francji lub w innych krajach francuskojęzycznych bez konieczności zdawania egzaminu językowego. Uczniowie klasy dwujęzycznej mają także możliwość przystąpienia do egzaminu DELF na poziomie B1 pod koniec 2 klasy i na poziomie B2 pod koniec 4 klasy liceum.

Ponadto uczniowie 4 klas dwujęzycznej mogą wyjechać na roczną naukę do Lycée Léonard de Vinci w Montaigu (Francja) i przystąpić tam do francuskiej matury.

Co roku, uczniowie klas dwujęzycznych biorą udział w Olimpiadzie z Języka Francuskiego, w festiwalach teatrów francuskojęzycznych w całej Europie, w konkursach recytatorskich oraz innych konkursach artystycznych organizowanych pod patronatem Ambasady Francji w Polsce.

W listopadzie uczniowie klas dwujęzycznych składają wiązanki kwiatów na Wojskowym Cmentarzu Francuskim w Gdański z okazji święta 11 listopada.

Sekcja dwujęzyczna II LO współpracuje z:

  • Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim w Polsce
  • Haute Ecole Louvain en Hainaut w Belgii
  • Instytutem Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego
  • Liceum Léonard de Vinci w Montaigu we Francji

II Liceum Ogólnokształcące jest także Szkołą Partnerską ośrodka Alliance française w Gdańsku.

Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Alliance française oferujemy możliwość zdawania na terenie szkoły dla wszystkich naszych uczniów francuskich egzaminów językowych DELF na poziomach A1, A2, B1 i B2.

Nauczyciele języka francuskiego i przedmiotów wykładanych dwujęzycznie odbywają cykliczne staże we Francji i w Belgii. W ramach programu Erasmus + prowadzą także zajęcia warsztatowe dla studentów belgijskich uczelni kształcących się na przyszłych nauczycieli języka francuskiego jako obcego

- część klasy dyplomatyczna ( 16 osób) 

Klasa pod Patronatem Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Prawa i Administracji, Ambasady Francuskiej oraz Instytutu Francuskiego. Bardzo intensywna nauka języka francuskiego i języka angielskiego. Współpraca Katedrą Filologii Romańskiej. Nauka dodatkowego przedmiotu: podstawy prawa międzynarodowego realizowanego przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Prawa i Administracji. Klasa przygotowuje do studiów wyższych przyszłych dyplomatów, pracowników instytucji europejskich, prawa, psychologii, czy dziennikarstwa. Możliwość udziału w projektach międzynarodowych o charakterze prawniczym, debatach oxfordzkich, dodatkowych zajęciach z dyplomatami. Możliwość zdawania w szkole egzaminu DELF z języka francuskiego.

 

Klasa Prawnicza - 1B

 

Klasa pod Patronatem Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Prawa i Administracji oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Nauka dodatkowego przedmiotu: podstawy prawa realizowanego przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Prawa i Administracji. Realizacja języka angielskiego prawniczego, retoryki i filozofii. Możliwość udziału w projektach międzynarodowych o charakterze prawniczym m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze (Moot Court) oraz w Europejskich Zawodach Prawniczych i konkurach krasomówczych. Udział w debatach oxfordzkich, w Klubie Europejskim oraz spotkaniach i warsztatach o charakterze prawniczym. Przygotowanie do studiów prawniczych oraz na kierunkach społeczno-ekonomicznych. Przygotowuje do studiów prawniczych oraz na kierunkach społeczno-ekonomicznych.

 

Klasa Matematyczno-Fizyczna - 1C

 

Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych i warsztatach realizowanych przez Uniwersytet Morski, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański. Przygotowanie do studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Współpraca z Politechniką Gdańską umożliwia uczniom wybitnie zdolnym (mającym indywidualny program nauki z fizyki) udział w ćwiczeniach, laboratoriach i wykładach oraz projekcie „Zdolni z Pomorza”. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Nauka w nowoczesnej pracowni fizycznej.

 

Klasa Matematyczno-Geograficzna - 1D

 

Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej, Uniwersytet Morski, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu oraz Wyższą Szkołę Bankową. Dodatkowa realizacja języka angielskiego ekonomicznego, która jest bardzo pomocna przy wyborze studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Realizacja zagranicznych projektów edukacyjnych w ramach szkolnego Koła Turystyki Górskiej. W planach kolejne wyprawy górskie.

 

Klasa Biologiczno - Chemiczna - Matematyczna -1E

 

Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych z chemii realizowanych przez Uniwersytet Morski, Politechnikę Gdańską – Wydział Chemii i Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii i Chemii. Zajęcia laboratoryjne z biologii realizowane przez Uniwersytet Gdański. Dodatkowy przedmiot: język angielski medyczny. Przygotowanie do studiów medycznych, weterynaryjnych oraz ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych np. olimpiada biologiczna, ekologiczna, chemiczna, Zdolni z Pomorza (Pomorska Liga Zadaniowa).