Profile Klas

Profile klas

Profile klas ... 2024/2025

2LO E BW

0W - Klasa Wstępna z Językiem Francuskim (przygotowująca do nauki w klasie dwujęzycznej)

 

Wysoka jakość kształcenia w tej klasie jest potwierdzona Certyfikatem Label France Education. Patronat Ambasady Francji. Klasa dla uczniów, którzy jeszcze nie znają francuskiego lub znają go w niewielkim stopniu, a chcieliby kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej. Nauczanie języka francuskiego odbywa się od podstaw, w wymiarze 18 godzin w tygodniu. Po roku nauki języka francuskiego uczniowie automatycznie kontynuują naukę w 4-letnim oddziale dwujęzycznym. Pod koniec klasy wstępnej uczniowie wybierają przynajmniej 2 przedmioty, które będą realizować w kolejnych latach w zakresie dwujęzycznym oraz rozszerzonym. Wymiany młodzieży ze szkołą francuską, współpraca z Ambasadą Francji, Instytutem Francuskim w Polsce, Alliance Française i udział w wielu projektach. Uczniowie mają również możliwość przygotowania się i przystąpienia do egzaminu z języka francuskiego DELF (poziomy A1 do B2).

 

W - Klasa dwujęzyczna z językiem francuskim po klasie wstępnej

Kontynuacja nauki w klasie pierwszej po klasie 0W „Wstępnej”

Oferuje uczniom sześć godzin nauki języka francuskiego tygodniowo z podziałem na grupy oraz zajęcia z chemii, historii i geografii prowadzone częściowo w języku francuskim.

W klasie czwartej istnieje możliwość zdawania matury dwujęzycznej, która umożliwia studiowanie we Francji lub w innych krajach francuskojęzycznych bez konieczności zdawania egzaminu językowego. Uczniowie klasy dwujęzycznej mają także możliwość przystąpienia do egzaminu DELF na poziomie B1 pod koniec 2 klasy i na poziomie B2 pod koniec 4 klasy liceum.

Ponadto uczniowie 4 klas dwujęzycznej mogą wyjechać na roczną naukę do Lycée Léonard de Vinci w Montaigu (Francja) i przystąpić tam do francuskiej matury.

Co roku, uczniowie klas dwujęzycznych biorą udział w Olimpiadzie z Języka Francuskiego, w festiwalach teatrów francuskojęzycznych w całej Europie, w konkursach recytatorskich oraz innych konkursach artystycznych organizowanych pod patronatem Ambasady Francji w Polsce.

W listopadzie uczniowie klas dwujęzycznych składają wiązanki kwiatów na Wojskowym Cmentarzu Francuskim w Gdański z okazji święta 11 listopada.

Sekcja dwujęzyczna II LO współpracuje z:

  • Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim w Polsce
  • Haute Ecole Louvain en Hainaut w Belgii
  • Instytutem Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego
  • Liceum Léonard de Vinci w Montaigu we Francji

II Liceum Ogólnokształcące jest także Szkołą Partnerską ośrodka Alliance française w Gdańsku.

Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Alliance française oferujemy możliwość zdawania na terenie szkoły dla wszystkich naszych uczniów francuskich egzaminów językowych DELF na poziomach A1, A2, B1 i B2.

Nauczyciele języka francuskiego i przedmiotów wykładanych dwujęzycznie odbywają cykliczne staże we Francji i w Belgii. W ramach programu Erasmus + prowadzą także zajęcia warsztatowe dla studentów belgijskich uczelni kształcących się na przyszłych nauczycieli języka francuskiego jako obcego.

 

B - Klasa Prawnicza

 

Klasa pod Patronatem Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Prawa i Administracji oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Nauka dodatkowego przedmiotu: podstawy prawa realizowanego przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Prawa i Administracji. Realizacja języka angielskiego prawniczego, retoryki i filozofii. Możliwość udziału w projektach międzynarodowych o charakterze prawniczym m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze (Moot Court) oraz w Europejskich Zawodach Prawniczych i konkurach krasomówczych. Udział w debatach oxfordzkich, w Klubie Europejskim oraz spotkaniach i warsztatach o charakterze prawniczym. Przygotowanie do studiów prawniczych oraz na kierunkach społeczno-ekonomicznych. Przygotowuje do studiów prawniczych oraz na kierunkach społeczno-ekonomicznych.

 

C - Klasa Matematyczno - 

F - Fizyczna 

 Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych i warsztatach realizowanych przez Uniwersytet Morski, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański. Przygotowanie do studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Współpraca z Politechniką Gdańską umożliwia uczniom wybitnie zdolnym (mającym indywidualny program nauki z fizyki) udział w ćwiczeniach, laboratoriach i wykładach oraz projekcie „Zdolni z Pomorza”. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Nauka w nowoczesnej pracowni fizycznej.

 G - Geograficzna 

Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej, Uniwersytet Morski, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu oraz Wyższą Szkołę Bankową. Dodatkowa realizacja języka angielskiego ekonomicznego, która jest bardzo pomocna przy wyborze studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Realizacja zagranicznych projektów edukacyjnych w ramach szkolnego Koła Turystyki Górskiej. W planach kolejne wyprawy górskie.

 

E - Klasa Chemiczno -

B - Biologiczna

M - Matematyczna

 

Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych z chemii realizowanych przez Uniwersytet Morski, Politechnikę Gdańską – Wydział Chemii i Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii i Chemii. Zajęcia laboratoryjne z biologii realizowane przez Uniwersytet Gdański. Dodatkowy przedmiot: język angielski medyczny. Przygotowanie do studiów medycznych, weterynaryjnych oraz ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych np. olimpiada biologiczna, ekologiczna, chemiczna, Zdolni z Pomorza (Pomorska Liga Zadaniowa).