Rada Rodziców

Rada Rodziców

Zebranie RR

I N F O R M A C J A

Na ostatnim posiedzeniu Rady Rodziców uzgodniono, że kolejne zebrania RR będą odbywały się w dniach wywiadówek, czyli w tym roku szkolnym dnia 01.06.2016 r. o godz. 18.30.

Treminyn spotkań RR

TERMINY ZEBRAŃ  RADY RODZICÓW

rok szkolny 2015/2016


2015 r.

16.09.2015 r. godz. 17.30


12.11.2015 r. godz. 17.00


10.12.2015 r. godz. 17.00

2016 r.

14.01.2016 r. godz. 17.00


11.02.2016 r. godz. 17.00


17.03.2016 r. godz. 17.00


21.04.2016 r. godz. 17.00


19.05.2016 r. godz. 17.00


16.06.2016 r. godz. 17.00


Terminy spotkań RR

TERMINY ZEBRAŃ  RADY RODZICÓW


rok szkolny 2014/2015
2014 r.


17 września 2014 r.
godz. 18.00


16 października 2014 r. godz. 17.30


20 listopada 2014 r.
godz. 17.30


18 grudnia 2014 r.
godz. 17.30


2015 r.


22 stycznia 2015 r.
godz. 17.00


19 lutego 2015 r.
godz. 17.00


19 marca 2015 r.
godz. 17.00


16 kwietnia 2015 r.
godz. 17.00


11 czerwca 2015 r.
godz. 17.00


Opłaty na rzecz szkoły


RADA RODZICÓW
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni


W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/2015  informujemy Rodziców
o wysokości opłat na rzecz naszej szkoły (Komitet Rodzicielski) i  wyjaśniamy zasady
regulowania tych płatności.


1.  ZOBOWIĄZANIE DO WNOSZENIA OPŁATY NA RZECZ SZKOŁY potwierdziliście
Państwo własnoręcznym podpisem w momencie składania podania o przyjęcie ucznia
do szkoły.

2. WYSOKOŚĆ SKŁADEK

Wysokość  składki  wynosi:
240 zł rocznie
300 zł rocznie dla klas językowych
W przypadku dwójki dzieci należy zapłacić po 120/150 zł za każde z dzieci,
a w przypadku trójki dzieci  po 80/100 zł za każde z nich.
W stosunku do zeszłych lat wysokość składki pozostała taka sama.


3. WYDATKOWANIE ZEBRANYCH KWOT (KOMITET RODZICIELSKI)

Kwota zebranej składki przeznaczona jest, zgodnie z regulaminem Rady Rodziców,
na następujące główne cele:
20%  kwoty zebranej w danej klasie jest przeznaczona do wyłącznej dyspozycji klasy,
jest to tzw. odpis klasowy, przeznaczony np. na dopłatę do wycieczki,
80%  kwoty zebranej w danej klasie jest przeznaczona  m.in. na:
pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, sportowego czy pomocy szkolnych,                                                                                           
dofinansowanie socjalne w formie jednorazowych zapomóg dla uczniów, np. zakup podręczników, odzieży (zwrot wydatków wynikających z faktur zakupu)
nagrody dla wyróżniających się uczniów na koniec roku szkolnego,
dopłaty do kosztu organizacji tzw. wymian pomiędzy uczniami klas dwujęzycznych i uczniami szkół we Francji w ramach Funduszu Klas Dwujęzycznych


4.  ZASADY REGULOWANIA SKŁADEK

W zależności od Państwa możliwości finansowych prosimy o wybranie i zadeklarowanie jednej
z poniższych form płatności:

A – miesięczne wpłaty w wysokości 24/30 zł –     termin: do ostatniego dnia miesiąca,
B – semestralne wpłaty  w wysokości 120/150 zł.
Pierwsza rata na zebraniu rodziców  we wrześniu 2014,  druga rata na pierwszym zebraniu
w 2015 r.
C –  wpłata jednorazowa 240/300 zł do końca grudnia 2014 r.

Wpłat najlepiej dokonywać na ręce skarbnika klasowego lub przelewem na konto Rady Rodziców
w Banku Zachodnim WBK Gdynia  nr  69 1500 1881 1210 2002 6804 0000.


5.  DEKLARACJA PŁATNOŚCI

Ja, niżej podpisana/y, deklaruję następującą formę płatności składek Komitetu Rodzicielskiego
A -  miesięczna          B -  semestralna             C -  jednorazowa


................................................................................................
imię i nazwisko,   klasa,  i   czytelny podpis

Działalność RR w roku szkolnym 2013/2014

Na rok szkolny 2013/2014 zaplanowano wpłaty składek
na Fundusz Pomocy Szkole na poziomie 45 %.

Miło nam  Państwa poinformować, że udało się  zebrać wpłaty,
które  ukształtowały się na poziomie 45,70 %.
Nie jest to oczywiście wynik w pełni satysfakcjonujący ( ciągle poniżej 50%),
bo potrzeby jak wiadomo są ogromne, ale świadczy o rosnącej świadomości
rodzicówi ich zaangażowaniu w życie szkoły, na co nie ukrywamy,
mocno u progu nowego roku szkolnego liczymy….

I tak w roku ubiegłym w/w wpłaty składek na Fundusz Pomocy Szkole
wydatkowano (wg pozycji preliminarza)  m.in. na:

1. Fundusz Dyrektora – w ramach tej pozycji RR
finansowała:dopłaty do:

 • wyjazdu integracyjnego klas pierwszych
  gimnazjum i liceum,
 • zakup kserokopiarki,
 • doposażenie biblioteki szkolnej,
 • prelekcje m.in. nt. odpowiedzialności młodzieży
  za popełniane wykroczenia, „Żołnierze wyklęci 1944-1963”,
 • wydruk zdjęć dla potrzeb Szkolnej Galerii Sztuki,
 • wydruk teczek z logo Szkoły,
 • organizację dnia Otwartego Szkoły
  (wydruk ulotek promujących szkołę i wydruk zdjęć),
 • organizację koncertu Bernarda Adamusa,
 • zakup sprzętu nagłaśniającego do auli szkolnej,
 • zakup płyt CD przeznaczonych do nagrania
  materiału dla rodziców nt. przyczyn i mechanizmów
  uzależnienia dzieci od narkotyków.


2. Obrady MUN Bremen – częściowy koszt pobytu delegacji młodzieży
naszej szkoły biorącej udział w symulacji obrad ONZ
w Bremen (sfinansowanie przejazdu).

3. Nagrody – zakup nagród w organizowanych przez szkołę konkursach
(m.in. Piosenki Obcojęzycznej, Piosenki Polskiej,
konkursach matematycznych, nagrody związane z organizowanym
Dniem Patrona Szkoły oraz nagrody książkowe ufundowane
dla zwycięzców turniejów sportowych organizowanych na terenie
naszej szkoły oraz na zakończenie roku szkolnego.

 • Zawody Prawnicze – Haga/wymiana ze Szwecją
  – dofinansowanie do przejazdu młodzieży.
 • Zapomogi - RR sfinansowała 6 zapomóg w formie
  dopłat do podręczników, ubrań, butów, żywności
  oraz dopłat do wycieczek klasowych, a także opłaciła
  wstęp na studniówkę dla 3 uczniów.
 • Księgowość i prowizje bankowe - zatrudnienie na
  umowę-zlecenie księgowej prowadzącej ewidencję
  księgową oraz wydatki związane z prowizjami bankowymi.
 • Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” - RR sfinansowała
  zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli oraz
  dofinansowała turnieje: ligi strzeleckiej siatkówki
  i tenisa stołowego.
 • Nagrody dla prymusów – zakup markowych piór
  z wygrawerowanym napisem dla najlepszego ucznia
  z każdej klasy maturalnej i III-ciej gimnazjalnej (w sumie 8 piór).
 • Koła zainteresowań – obejmowały zajęcia języka szwedzkiego,
  biologii (w tym prowadzone przez wykładowców UG)
  oraz zajęcia nt. komunikacji w świecie współczesnym.
 • Fundusz Klas Dwujęzycznych – w ramach podwyższone
  j składki klas dwujęzycznych na wydzielonym koncie
  prowadzona jest ewidencja wydatków.
  W tym roku m.in. sfinansowano: konserwację drukark
  i i kserokopiarki oraz  zakup tonera,
 • dopłacono do organizacji tzw. wymian (goszczenie w rodzinach
  uczniów ze szkól francuskich), sfinansowano przejazd
  nauczycieli j. francuskiego na szkolenia,
 • organizację Dnia Otwartego Szkoły oraz Dnia Francuskiego.
  Sfinansowano również zakup nagród w Konkursie
  Języka Francuskiego i koszt zakupu plakatów i zdjęć.
 • Dopłata RR do wpłat ponad plan – dla klas,
  które przekroczyły założony na ten rok szkolny
  procent wpłat Rada Rodziców dopłaca do odpisu klasowego
  kwotę mającą na celu uhonorowanie pracy skarbnika klasowego
  i rodziców (w tym roku szkolnym była to kwota 150 zł,
  a ponadto klasa mogąca poszczycić się najwyższymi wpłatami
  (I GA – 92,32%) otrzymała 400 zł, dwie klasy
  (I GB – 78,30% i I B - 77,19%) - po 300 zł,
  dwie kolejne (I D – 69,87% i III GA – 69,31%)
  – po 200 zł. Kolejnych 6 klas, które przekroczyły plan
  wpłat otrzymało po 150 zł.
 • Pozostałe – wydatki na zakup kwiatów na uroczystości,
  materiały biurowe, druki, listy polecone itp.


4. Ponadto Rada Rodziców corocznie zajmuje się również
organizacją i rozliczeniem finansowym studniówki i matury.

Spotkania RR

TERMINY ZEBRAŃ  RADY RODZICÓW
rok szkolny 2013/2014


2013 r
18.09.2013 r godz. 18.00 środa (wywiadówka)
10.10.2013 r godz. 17.00 czwartek

27.11.2013 r godz. 18.00
środa (wywiadówka)
12.12.2013 r godz. 17.00 czwartek2014 r
15.01.2014 r godz. 18.00 środa (wywiadówka)
06.03.2014 r godz. 17.00 czwartek

02.04.2014 r godz. 18.00 środa (wywiadówka)
08.05.2014 r godz. 17.00 czwartek

04.06.2014 r godz. 18.00 środa (wywiadówka)

Zasady wpłaty składek w roku szkolnym 2013/2014

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/2014  informujemy Rodziców  o wysokości opłat na rzecz naszej szkoły (Komitet Rodzicielski) i  wyjaśniamy zasady regulowania tych płatności.

 

 

1.  ZOBOWIĄZANIE DO WNOSZENIA OPŁATY NA RZECZ SZKOŁY potwierdziliście

Państwo własnoręcznym podpisem w momencie składania podania o przyjęcie ucznia do

szkoły.

 

2. WYSOKOŚĆ SKŁADEK

 

Wysokość  składki  wynosi:

-          240 zł  rocznie

-          300 zł rocznie  dla klas językowych

W przypadku dwójki dzieci należy zapłacić po 120/150 zł za każde z dzieci,

a w przypadku trójki dzieci  po 80/100 zł za każde z nich.

W stosunku do zeszłych lat wysokość składki pozostała taka sama.

 

 

3. WYDATKOWANIE ZEBRANYCH KWOT (KOMITET RODZICIELSKI)

Kwota zebranej składki przeznaczona jest, zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, na

następujące główne cele:

20%  kwoty zebranej w danej klasie jest przeznaczona do wyłącznej dyspozycji klasy,

jest to tzw. odpis klasowy, przeznaczony np. na dopłatę do wycieczki,

80%  kwoty zebranej w danej klasie jest przeznaczona  m.in. na:

 1. pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, sportowego czy pomocy szkolnych,
 2. dofinansowanie socjalne w formie jednorazowych zapomóg dla uczniów, np. zakup podręczników, odzieży (zwrot wydatków wynikających z faktur zakupu)
 3. nagrody dla wyróżniających się uczniów na koniec roku szkolnego,
 4. dopłaty do kosztu organizacji tzw. wymian pomiędzy uczniami klas dwujęzycznych i uczniami szkół we Francji w ramach Funduszu Klas Dwujęzycznych

 

 

4.  ZASADY REGULOWANIA SKŁADEK

 

W zależności od Państwa możliwości finansowych prosimy o wybranie i zadeklarowanie jednej

z poniższych form płatności:

 

A – miesięczne wpłaty w wysokości 24/30 zł –     termin: do ostatniego dnia miesiąca,

B – semestralne wpłaty  w wysokości 120/150 zł.

Pierwsza rata na zebraniu rodziców  we wrześniu 2013,  druga rata na pierwszym zebraniu

w 2014 r.

C –  wpłata jednorazowa 240/300 zł do końca grudnia 2013 r.

 

Wpłat najlepiej dokonywać na ręce skarbnika klasowego lub przelewem na konto Rady Rodziców

w Kredyt Banku Gdynia  nr  69 1500 1881 1210 2002 6804 0000.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.  DEKLARACJA PŁATNOŚCI

Ja, niżej podpisana/y, deklaruję następującą formę płatności składek Komitetu Rodzicielskiego

A -  miesięczna              B -  semestralna              C -  jednorazowa

 

 

................................................................................................

imię i nazwisko,   klasa,  i   czytelny podpis

Sprawozdanie RR za rok szkolny 2012/2013

 

I N F O R M A C J A

o działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013

 

Na rok szkolny 2012/2013 zaplanowano wpłaty składek na Fundusz Pomocy Szkole na poziomie 45 %.

 

Mimo dużych wysiłków wychowawców i skarbników klasowych, nie udało się jednak osiągnąć założonego wykonania planu, który kształtuje się na poziomie 43,40 %.

I tak w roku ubiegłym w/w wpłaty składek na Fundusz Pomocy Szkole wydatkowano  (wg pozycji preliminarza)  między innymi na:

1. Fundusz Dyrektora – w ramach tej pozycji RR finansowała:

- dopłaty do wyjazdów integracyjnych klas pierwszych gimnazjum i liceum,

-  zakup koszulek dla reprezentacji sportowych szkoły,

- doposażenie biblioteki szkolnej

- doposażenie świetlicy szkolnej,

- konserwację monitoringu działającego na terenie szkoły,

- przejazd PKP szkolnej grupy teatralnej,

- organizację dnia Otwartego Szkoły (wydruk ulotek promujących szkołę i wydruk zdjęć)

- zakup nagród w organizowanych przez szkołę konkursach (m.in. Piosenki Obcojęzycznej, Piosenki Polskiej,

Bond 007, konkursach matematycznych, nagrody związane z organizowanym Dniem Patrona Szkoły,

- doposażenie gabinetu języka polskiego,

- zakup zdjęć w wystawach fotograficznych uczniów naszej szkoły,

- organizację Bałtyckich Zawodów Prawniczych.

 

 1. Obrady MUN Haga – częściowy koszt pobytu delegacji młodzieży naszej szkoły biorącej udział w symulacji obrad ONZ w Hadze (sfinansowanie przejazdu)
 2. Zapomogi - RR sfinansowała 12 zapomóg w formie dopłat do podręczników, ubrań, butów, żywności oraz dopłat do wycieczek klasowych, a także opłaciła wstęp na studniówkę dla 5 uczniów. Ponadto sfinansowała koszt wyjazdu integracyjnego dla 4 uczniów.
 3. Księgowość i prowizje bankowe - zatrudnienie na umowę-zlecenie księgowej prowadzącej ewidencję księgową oraz wydatki związane z prowizjami bankowymi.
 4. Nagrody dla finalistów sportowych -  nagrody książkowe  ufundowane dla zwycięzców turniejów organizowanych na terenie naszej szkoły oraz na zakończenie roku szkolnego.
 5. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” -  RR sfinansowała zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli oraz doposażyła koło strzeleckie w pistolety pneumatyczne.
 6. Nagrody dla prymusów – zakup markowych piór z wygrawerowanym napisem dla najlepszego ucznia z każdej klasy maturalnej i III-ciej gimnazjalnej (w sumie 8 piór).
 7. Koła zainteresowań – obejmowały zajęcia  j. szwedzkiego, angielskiego oraz j. niemieckiego.
 8. Fundusz Klas Dwujęzycznych – w ramach podwyższonej składki klas dwujęzycznych na wydzielonym koncie prowadzona jest ewidencja wydatków. W tym roku m.in. sfinansowano: konserwację drukarki i  kserokopiarki oraz  zakup tonera,  dopłacono do organizacji tzw. wymian (goszczenie w rodzinach uczniów ze szkól francuskich), sfinansowano przejazd nauczycieli j.francuskiego na szkolenia, organizację Dnia Otwartego Szkoły oraz Dnia Francuskiego. Sfinansowano również zakup nagród w Konkursie Języka Francuskiego i koszt zakupu plakatów i zdjęć.
 9. Dopłata RR do wpłat ponad plan – dla klas, które przekroczyły założony na ten rok szkolny procent wpłat Rada Rodziców dopłaca do odpisu klasowego kwotę mającą na celu uhonorowanie pracy skarbnika klasowego i rodziców (w tym roku szkolnym była to kwota 150 zł, a ponadto klasa mogąca  poszczycić się najwyższymi wpłatami (II GA – 78,80%) otrzymała 300 zł, pięć kolejnych klas (I GA, II GB, I C, I GB, II W), których wpłaty kształtują się na poziomie powyżej 60 % - otrzymały po 200 zł.
 10. Pozostałe – wydatki na zakup kwiatów na uroczystości, materiały biurowe, druki, listy polecone itp.

Ponadto Rada Rodziców corocznie zajmuje się również organizacją i rozliczeniem finansowym studniówki i matury.

 

Gdynia, dnia 18.09.2013 r.

Harmonogram spotkań RR w roku szkolnym 2012/2013

TERMINY ZEBRAŃ  RADY RODZICÓW                    

rok szkolny 2012/20132012 r.

19.09.2012 r.    godz. 18.00        środa    (wywiadówka)    
18.10.2012 r.    godz. 17.00        czwartek        
28.11.2012 r.    godz. 18.00        środa    (wywiadówka)    
13.12.2012 r.    godz. 17.00        czwartek        

2013 r.

16.01.2013 r.    godz. 18.00        środa    (wywiadówka)    
07.03.2013 r.    godz. 17.00        czwartek        
10.04.2013 r.    godz. 18.00        środa    (wywiadówka)    
09.05.2013 r.    godz. 17.00        czwartek        
06.06.2013 r.    godz. 17.00        czwartek        

Zasady regulowania składek 2011/2012

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2011/2012  informujemy Rodziców o wysokości opłat na rzecz naszej szkoły (Komitet Rodzicielski) i  wyjaśniamy zasady regulowania tych płatności.

 

1.  ZOBOWIĄZANIE DO WNOSZENIA OPŁATY NA RZECZ SZKOŁY potwierdziliście
Państwo własnoręcznym podpisem w momencie składania podania o przyjęcie ucznia do
szkoły.

 

2. WYSOKOŚĆ SKŁADEK

 

Wysokość  składki  wynosi:

-          240 zł  rocznie

-          300 zł rocznie  dla klas językowych

W przypadku dwójki dzieci należy zapłacić po 120/150 zł za każde z dzieci,

a w przypadku trójki dzieci  po 80/100 zł za każde z nich.

W stosunku do zeszłych lat wysokość składki pozostała taka sama.

 

 

3. WYDATKOWANIE ZEBRANYCH KWOT (KOMITET RODZICIELSKI)

Kwota zebranej składki przeznaczona jest, zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, na

następujące główne cele:

20%  kwoty zebranej w danej klasie jest przeznaczona do wyłącznej dyspozycji klasy,

jest to tzw. odpis klasowy, przeznaczony np. na dopłatę do wycieczki,

80%  kwoty zebranej w danej klasie jest przeznaczona  m.in. na:

 1. pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, sportowego czy pomocy szkolnych,
 2. dofinansowanie socjalne w formie jednorazowych zapomóg dla uczniów, np. zakup podręczników, odzieży (zwrot wydatków wynikających z faktur zakupu)
 3. nagrody dla wyróżniających się uczniów na koniec roku szkolnego,
 4. dopłaty do kosztu organizacji tzw. wymian pomiędzy uczniami klas dwujęzycznych i uczniami szkół we Francji w ramach Funduszu Klas Dwujęzycznych

 

 

4.  ZASADY REGULOWANIA SKŁADEK

 

W zależności od Państwa możliwości finansowych prosimy o wybranie i zadeklarowanie jednej

z poniższych form płatności:

 

A – miesięczne wpłaty w wysokości 24/30 zł –     termin: do ostatniego dnia miesiąca,

B – semestralne wpłaty  w wysokości 120/150 zł.

Pierwsza rata na zebraniu rodziców  we wrześniu 2011,  druga rata na pierwszym zebraniu w 2012 r.

C –  wpłata jednorazowa 240/300 zł do końca grudnia 2011 r.

 

Wpłat najlepiej dokonywać na ręce skarbnika klasowego lub przelewem na konto Rady Rodziców

w Kredyt Banku Gdynia  nr  69 1500 1881 1210 2002 6804 0000.

 

 

 

5.  DEKLARACJA PŁATNOŚCI

Ja, niżej podpisana/y, deklaruję następującą formę płatności składek Komitetu Rodzicielskiego

A -  miesięczna              B -  semestralna              C -  jednorazowa

 

 

................................................................................................

klasa,                           data                             i   czytelny podpis